Publications

Statistical Information in

  1. Web of Science-Author Profile: https://www.webofscience.com/wos/author/rid/E-3557-2012
  2. Orcid: https://orcid.org/0000-0002-1898-9641
  3. Google Scholar: https://scholar.google.com.tw/citations?user=7AmpRekAAAAJ&hl=zh-TW
  4. Pure: https://scholar.nctu.edu.tw/en/persons/wen-bin-jian

2023

Ying-Chiao Wang, Chun-Hao Chiang, Chun-Jen Su, Je-Wei Chang, Chi-Ying Lin, Chia-Chun Wei, Shao-Ku Huang, Hiroaki Maeda, Wen-Bin Jian, U-Ser Jeng,* Kazuhito Tsukagoshi,* Chun-Wei Chen,* Hiroshi Nishihara,* “Terpyridine-zinc(ii) coordination nanosheets as modulators of perovskite crystallization to enhance solar cell efficiency”, J. Mater. Chem. A 11, 7077-7084 (2023). IF: 14.511

Chia-Chun Wei, Tung-Han Wu, Jun-Wei Huang, Ben-Li Young, Wen-Bin Jian,* Yu-Liang Lin, Jiun-Tai Chen, Chain-Shu Hsu, Yuan-Ron Ma, Kazuhito Tsukagoshi, “Nanoparticulate Films of WO3 and MoO3 Composites for Enhancing UV Light Electrochromic Transmittance Variation and Energy Storage Applications”, Electrochimica Acta 442, 141897 (2023). IF: 7.336

2022

Chetan Awasthi, Wen-Bin Jian, S. S. Islam,* “Influence of h-BN Substrate on the Electrical Performance of MoSe2 FETs”, ECS Trans. 107, 15945 (2022).

Fu-Xiang Rikudo Chen, Naoya Kawakami, Chang-Tsan Lee, Pen-Yuan Shih, Zi-Cheng Wu, Yong-Cheng Yang, Hao-Wei Tu, Wen-Bin Jian, Chenming Hu, Chun-Liang Lin,* “Visualizing Correlation between Carrier Mobility and Defect Density in MoS2 FET”, Appl. Phys. Lett. 121(15), 151601 (2022).

2021

Hao-Wei Tu, Che-Chi Shih, Chin-Lung Lin, Meng-Zhe Yu, Jian-Jhong Lai, Ji-Chang Luo, Geng-Li Lin, Wen-Bin Jian,* Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Chenming Hu, “High Field-Effect Performance and Intrinsic Scattering in The Two-Dimensional MoS2 Semiconductors”, Appl. Surf. Sci. 564, 150422 (2021). IF: 7.392

Ying-Chiao Wang, Chun-Hao Chiang, Chi-Ming Chang, Hiroaki Maeda, Naoya Fukui, I-Ta Wang, Cheng-Yen Wen, Kuan-Cheng Lu, Shao-Ku Huang, Wen-Bin Jian, Chun-Wei Chen,* Kazuhito Tsukagoshi,* Hiroshi Nishihara,* “Two-Dimensional Bis(dithiolene)iron(II) Self-Powered UV Photodetectors with Ultrahigh Air Stability”, Science Adv. 2100564 (2021). IF: 14.972

Che-Chi Shih,* Ming-Huei Huang, Pang-Chia Chang, Po-Wei Yu, Wen-Bin Jian, Kimitoshi Kono,* “Generation and Demolishment Mechanisms of Vapor Bubble Around Hot Tungsten Filament in Superfluid Helium-4”, J. Low Temp. Phys. 202(5), 418-430 (2021). IF: 1.57

Chi-Ming Chang, Ya-Chen Chiang, Ming-Hsiang Cheng, Shiuan-Huei Lin, Wen-Bin Jian,* Jiun-Tai Chen, Yen-Ju Cheng, Yuan-Ron Ma, and Katzuhito Tsukagoshi,* “Fabrication of WO3 Electrochromic Devices Using Electro-Exploding Wire Techniques and Spray Coating”, Sol. Energy Mater. Sol. Cells 223, 110960 (2021). DataSet in Mendeley Data IF: 7.305

2020

Che-Chi Shih, Ming-Huei Huang, Chi-Kai Wan, Wen-Bin Jian,* Kimitoshi Kono, Yen-Fu Lin, Ching-Hwa Ho,* “Tuning Interface Barrier in 2D BP/ReSe2 Heterojunctions in Control of Optoelectronic Performances and Energy Conversion Efficiencies”, ACS Photonics 7(10), 2886-2895 (2020) (Supplementary Cover). IF: 7.529

Li-Syuan Lu, Guan-Hao Chen, Hui-Yu Cheng, Chih-Piao Chuu, Kuan-Cheng Lu, Chia-Hao Chen, Ming-Yen Lu, Tzu-Hung Chuang, Der-Hsin Wei, Wei-Chen Chueh, Wen-Bin Jian, Ming-Yang Li, Yu-Ming Chang, Lain-Jong Li*, and Wen-Hao Chang*, “Layer-Dependent and In-Plane Anisotropic Properties of Low-Temperature Synthesized Few-Layer PdSe2 Single Crystals”, ACS Nano 14(4), 4963-4972 (2020). IF: 15.881

Shihao Liu, Ying-Chiao Wang, Chi-Ming Chang, Takeshi Yasuda, Naoya Fukui, Hiroaki Maeda, Peihua Long, Kazuo Nakazato, Wen-Bin Jian, Wenfa Xie, Kazuhito Tsukagoshi,* and Hiroshi Nishihara,* “Solution-Processed Organometallic Quasi-Two-Dimensional Nanosheets as a Hole Buffer Layer for Organic Light-Emitting Devices”, Nanoscale 12, 6983-6990 (2020). IF: 7.790

Ranjit A. Patil, Hao-Wei Tu, Ming-Hsing Jen, Jing-Jia Lin, Ching-Cherng Wu, Chun-Chuen Yang, Duy Van Pham, Chih-Hung Tsai, Chien-Chih Lai, Yung Liou, Wen-Bin Jian,* Yuan-Ron Ma,* “Intriguing field-effect-transistor performance of two-dimensional layered and crystalline CrI3”, Materials Today Physics 12, 100174 (2020). IF: 9.298

2019

Yun-Yan Chung, Kuan-Cheng Lu, Chao-Ching Cheng , Ming-Yang Li, Chao-Ting Lin, Chi-Feng Li, Jyun-Hong Chen, Tung-Yen Lai, Kai-Shin Li, Jia-Min Shieh , Sheng-Kai Su, Hung-Li Chiang, Tzu-Chiang Chen, Lain-Jong Li, H.-S. Philip Wong, Wen-Bin Jian, and Chao-Hsin Chien,* “Demonstration of 40-nm Channel Length Top-Gate p-MOSFET of WS2 Channel Directly Grown on SiOx/Si Substrates Using Area-Selective CVD Technology”, IEEE Trans. Electron. Devices 66(12), 5381-5386 (2019).

Che‐Yi Lin, Chao‐Fu Chen, Yuan‐Ming Chang, Shih‐Hsien Yang, Ko‐Chun Lee, Wen‐Wei Wu,* Wen‐Bin Jian, Yen‐Fu Lin,* “A Triode Device with a Gate Controllable Schottky Barrier: Germanium Nanowire Transistors and Their Applications”, Small 15, 1900865 (2019).

Pang-Chia Chang, Chia-Yu Chang, Wen-Bin Jian,* Chiun-Jye Yuan, Yu-Chang Chen, and Chia-Ching Chang,* “The fabrication and application of Ni-DNA nanowire-based nanoelectronic devices”, Nano Res. 12(6), 1293-1300 (2019).

Shang-Yu Yu, Tin-Wei Tung, Hong-Yu Yang, Guan-Yu Chen, Che-Chi Shih, Yu-Chih Lee, Chang-Chiang Chen,* Hsiao-Wen Zan,* Hsin-Fei Meng,* Chia-Jung Lu, Chien-Lung Wang, Wen-Bin Jian, and Olivier Soppera, “A Versatile Method to Enhance the Operational Current of Air-Stable Organic Gas Sensor for Monitoring of Breath Ammonia in Hemodialysis Patients”, ACS Sens. 4 (4), 1023-1031 (2019).

2018

Mengjiao Li, Che-Yi Lin, Shih-Hsien Yang, Yuan-Ming Chang, Jen-Kuei Chang, Feng-Shou Yang, Chaorong Zhong, Wen-Bin Jian, Chen-Hsin Lien, Ching-Hwa Ho, Heng-Jui Liu, Rong Huang, Wenwu Li,* Yen-Fu Lin,* and Junhao Chu, “High Mobilities in Layered InSe Transistors with Indium-Encapsulation-Induced Surface Charge Doping”, Adv. Mater. 30, 1803690 (2018).

Yuan-Ming Chang, Shih-Hsien Yang, Che-Yi Lin, Chang-Hung Chen, Chen-Hsin Lien, Wen-Bin Jian, Keiji Ueno, Yuen-Wuu Suen,* Kazuhito Tsukagoshi,* and Yen-Fu Lin,* “Reversible and Precisely Controllable p/n-Type Doping of MoTe2 Transistors through Electrothermal Doping”, Adv. Mater. 30, 1706995 (2018).

Jian-Jhong Lai, Dunliang Jian, Yen-Fu Lin, Ming-Ming Ku, Wen-Bin Jian,* “Electron transport in the two-dimensional channel material – zinc oxide nanoflake”, Physica B 532, 135-138 (2018).

2017

Jian-Jhong Lai, Yu-Hsun Li, Bo-Rui Feng, Shiow-Jing Tang, Wen-Bin Jian,* Chuan-Min Fu, Jiun-Tai Chen, Xu Wang, Pooi-See Lee, “Interplay of Nanoscale, Hybrid P3HT/ZTO Interface on Optoelectronics and Photovoltaic Cells”, ACS Appl. Mater. Interfaces 9 (38), 33212–33219 (2017).

Hsueh-Liang Chu, Jian-Jhong Lai, Li-Ying Wu, Shen-Lin Chang, Chia-Ming Liu, Wen-Bin Jian,* Yu-Chang Chen,* Chiun-Jye Yuan, Tai-Sing Wu, Yun-Liang Soo, Massimiliano Di Ventra, and Chia-Ching Chang,* “Exploration and characterization of the memcapacitor and memristor properties of Ni–DNA nanowire devices”, NPG Asia Materials 9, e430 (2017). (doi:10.1038/am.2017.157)

Yen-Fu Lin, Chia-Hung Chang, Tsu-Chang Hung, Zhaoping Liu, Jiye Fang, Wen-Bin Jian,* “Nanocontact Disorder in InP Nanowire Devices for the Enhancement of Visible Light and Oxygen Gas Sensitivities”, Procedia IUTAM, 21, 33-39 (2017).

Dunliang Jian, Jian-Jhong Lai, Yen-Fu Lin,* Jianpang Zhai, Irene Ling Li, Feng Tian, Shulin Wang, Ping Hua, Ming-Ming Ku, Wen-Bin Jian,* Shuangchen Ruan,* and Zikang Tang, “Electron hopping transport in 2D zinc oxide nanoflakes”, 2D Materials 4 (2), 025028 (2017).

2015

Welley Loc, Zewei Quan, Cuikun Lin, Jinfong Pan, Yuxuan Wang, Kaikun Yang, Wen-Bin Jian, Bo Zhao, Howard Wang and Jiye Fang,* “Facet-Controlled Facilitation of PbS Nanoarchitectures by Understanding Nanocrystal Growth”, Nanoscale 7 (45), 19047-19052 (2015).

Yen-Fu Lin,* Chia-Hung Chang, Tsu-Chang Hung, Wen-Bin Jian,* Kazuhito Tsukagoshi, Yue-Han Wu, Li Chang, Zhaoping Liu & Jiye Fang, “Nanocontact Disorder in Nanoelectronics for Modulation of Light and Gas Sensitivities”, Scientific Report 5, 13035 (2015).

Chuan-Min Fu, Kai-Sheng Jeng , Yu-Hsun Li , Yuan-Chen Hsu , Mu-Huan Chi , Wen-Bin Jian , Jiun-Tai Chen,* “Effects of Thermal Annealing and Solvent Annealing on the Morphologies and Properties of Poly(3-hexylthiophene) Nanowires”, Macromolecular Chemistry and Physics 216 (1), 59-68 (Jan 2015).

Shou-Jyun Zou, Sheng-Tsung Wang, Ming-Fan Wu, Wen-Bin Jian, and Shun-Jen Cheng,* “Exposure of the Hidden Anti-ferromagnetism in Paramagnetic CdSe:Mn Nanocrystals”, ACS Nano 9 (1), 503-511 (Jan 2015).

2014

Mahito Yamamoto,* Sheng Tsung Wang, Meiyan Ni, Yen-Fu Lin, Song-Lin Li, Shinya Aikawa, Wen-Bin Jian, Keiji Ueno, Katsunori Wakabayashi, and Kazuhito Tsukagosh,* “Strong Enhancement of Raman Scattering from a Bulk-Inactive Vibrational Mode in Few-Layer MoTe2”, ACS Nano 8 (4), 3895-3903 (2014).

Yen-Fu Lin,* Yong Xu, Sheng-Tsung Wang, Song-Lin Li, Mahito Yamamoto, Alex Aparecido-Ferreira, Wenwu Li, Huabin Sun, Shu Nakaharai, Wen-Bin Jian, Keiji Ueno, and Kazuhito Tsukagoshi,* “Ambipolar MoTe2 Transistors and Their Applications in Logic Circuits”, Adv. Mater. 26 (20), 3263-3269 (2014).

Hsueh-Liang Chu, Shao-Chien Chiu, Ching-Feng Sung, Wellen Tseng, Yu-Chuan Chang, Wen-Bin Jian,* Yu-Chang Chen,* Chiun-Jye Yuan, Hsing-Yuan Li, Frank X. Gu, Massimiliano Di Ventra, and Chia-Ching Chang,* “Programmable Redox State of the Nickel Ion Chain in DNA”, Nano Lett. 14 (2), 1026 – 1031 (2014).

2013

Shao-Chien Chiu, Jia-Sin Jhang, Jenn-Fang Chen, Jiye Fang, and Wen-Bin Jian,* “Effects of Cross-Sectional Area on The Tunneling-Junction Array in Octahedral PbSe Colloidal-Quantum-Dot Solids”, Phys. Chem. Chem. Phys. 15 (38), 16127 – 16131 (2013).

Shao-Chien Chiu, Jia-Sin Jhang, Yen-Fu Lin, Shih-Ying Hsu, Jiye Fang, and Wen-Bin Jian,* “Nanocrystal shape and nanojunction effects on electron transport in nanocrystal-assembled bulks”, Nanoscale 5, 8555-85559 (2013).

Kamatchi Jothiramalingam Sankaran, Yen-Fu Lin, Wen-Bin Jian, Huang-Chin Chen, Kalpataru Panda, Balakrishnan Sundarave Chung-Li Dong, Nyan-Hwa Tai* and I-Nan Lin,* “Structural and Electrical Properties of Conducting Diamond Nanowires”, ACS Appl. Mater. Interfaces 5, 1294-1301 (2013).

Yen-Fu Lin,* Sheng-Tsung Wang, Chia-Chen Pao, Ya-Chi Lee, Cheng-Chieh Lai, Chung-Kuan Lin, Shih-Ying Hsu, and Wen-Bin Jian,* “Probing into the metal-graphene interface by electron transport measurements”, Appl. Phys. Lett. 102, 033107 (2013).

2012

Sheng-Tsung Wang, Yen-Fu Lin, Ya-Chi Li, Pei-Ching Yeh, Shiow-Jing Tang, Baruch Rosenstein, Tai-Hsin Hsu, Xufeng Zhou, Zhaoping Liu, Minn-Tsong Lin, and Wen-Bin Jian,* “Direct probing of density of states of reduced graphene oxides in a wide voltage range by tunneling junction”, Appl. Phys. Lett. 101, 183110 (2012).

Alexander G. Milekhin, Nikolay A. Yeryukov, Larisa L. Sveshnikova, Tatyana A. Duda, Sergey S. Kosolobov, Alexander V. Latyshev, Nikolay V. Surovtsev, Sergey V. Adichtchev, Cameliu Himcinschi, Eduard I. Zenkevich, Wen-Bin Jian, and Dietrich R. T. Zahn, “Raman Scattering for Probing Semiconductor Nanocrystal Arrays with a Low Areal Density”, J. Phys. Chem. C 116, 17164-17168 (2012).

Yen-Fu Lin,* Shao-Chien Chiu, Sheng-Tsung Wang, Sheng-KaI Fu, Chien-Hsiang Chen, Wen-Jia Xie, Sheng-Hsiung Yang, Chain-Shu Hsu, Jenn-Fang Chen, Xufeng Zhou, Zhaoping Liu, Jiye Fang, and Wen-Bin Jian,* “Dielectrophoretic Placement of Quasi-Zero-, One-, and Two-Dimensional Nanomaterials into Nanogap for Electrical Characterizations”, Electrophoresis 33, 2475–2481 (2012).

2011

Dmitry Yu. Protasov,* Wen-Bin Jian, Kirill A. Svit, Tatyana A. Duda, Sergei A. Teys, Anton S. Kozhuhov, Larisa L. Sveshnikova, Konstantin S. Zhuravlev, “Formation of Arrays of Free Standing CdS Quantum Dots Using the Langmuir-Blodgett Technique”, J. Phys. Chem. C 115, 20148-20152 (2011).

Yen-Fu Lin, Chien-Hsiang Chen, Wen-Jia Xie, Sheng-Hsiung Yang, Chain-Shu Hsu, Minn-Tsong Lin, and Wen-Bin Jian,* “Nano Approach Investigation of Conduction Mechanism in Polyaniline Nanofibers”, ACS Nano 5, 1541-1548 (2011).

2010

Yi-Ching Ou, Konstantin S. Zhuravlev, Jiye Fang, and Wen-Bin Jian,* “Interplay of Spinodal and Diffusion-Limited Aggregation in Formation of Nanocrystal Assembled Two-Dimensional Islands”, J. Phys. Chem. C, 114, 17416-17421 (2010).

Yen-Fu Lin, Tzu-Han Chen, Chia-Hung Chang, Yu-Wei Chang, Yi-Cheng Chiu, Hsiang-Chih Hung, Ji-Jung Kai, Zhaoping Liu, Jiye Fang, and Wen-Bin Jian,* “Electron Transport in High-Resistance Semiconductor Nanowires Through Two-Probe Measurements”, Phys. Chem. Chem. Phys. 12, 10928-10932 (2010).

2009

Yen-Fu Lin, Zhong-Yi Wu, Kuei-Chun Lin, Cheng-Chi Chen, Wen-Bin Jian,* Fu-Rong Chen, and Ji-Jung Kai, “Nanocontact resistance and structural disorder induced resistivity variation in metallic metal-oxide nanowires”, Nanotechnology 20, 455401 (2009).

Yi-Ching Ou, Song-Fun Cheng, and Wen-Bin Jian,* “Size dependence in tunneling spectra of PbSe quantum-dot arrays”, Nanotechnology 20, 285401 (2009).

Yi-Ching Ou, Jiun-Ji Wu, Jiye Fang, and Wen-Bin Jian,* “Probing Capacitive Coupling and Collective Transport in PbSe Quantum-Dot Arrays Using Scanning Tunneling Spectroscopy”, J. Phys. Chem. C 113, 7887 (2009).

Zhaoping Liu, Kai Sun, Wen-Bin Jian, Dan Xu, Yen-Fu Lin, and Jiye Fang,* “Soluble InP and GaP Nanowires: Self-Seeded, Solution-Liquid-Solid Synthesis and Electrical Properties”, Chem.-Eur. J. 15, 4546 (2009).

2008

Yen-Fu Lin and Wen-Bin Jian,* “The Impact of Nanocontact on Nanowire Based Nanoelectronics”, Nano Lett. 8, 3146 (2008).

I-Jan Chen, Yi-Ching Ou, Zhong-Yi Wu, Fu-Rong Chen, Ji-Jung Kai, Juhn-Jong Lin, and Wen-Bin Jian,* “Size Effects on Thermal Treatment and Room-Temperature Ferromagnetism in High-Vacuum Annealed ZnCoO Nanowires”, J. Phys. Chem. C 112, 9168 (2008).

Z. Y. Wu, I. J. Chen, Y. F. Lin, S. P. Chiu, F. R. Chen, J. J. Kai, J. J. Lin, and W. B. Jian,* “Cross-Sectional Shape Modulation of Physical Properties in ZnO and Zn1-xCoxO Nanowires”, New J. Phys. 10, 033017 (2008).

Y. H. Lin, Y. C. Sun, W. B. Jian, H. M. Chang, Y. S. Huang, and J. J. Lin,* “Electrical-transport studies of individual IrO2 nanorods and their nanorod contacts”, Nanotechnology 19, 045711 (2008).

Wen-Bin Jian,* I-Jan Chen, Tai-Ching Liao, Yi-Ching Ou, Cheng-Hsun Nien, Zhong-Yi Wu, Fu-Rong Chen, Ji-Jung Kai, and Juhn-Jong Lin,* “Size dependent magnetization and high-vacuum annealing enhanced ferromagnetism in Zn1-xCoxO nanowires”, J. Nanosci. Nanotechnol. 8, 202 (2008). (invited)

2007

Yen-Fu Lin, Wen-Bin Jian,* C. P. Wang, Yuen-Wuu Suen, Zhong-Yi Wu, Fu-Rong Chen, Ji-Jung Kai, and Juhn-Jong Lin, “Contact to ZnO and intrinsic resistances of individual ZnO nanowires with a circular cross section”, Appl. Phys. Lett. 90, 223117 (2007).
It has been selected for the June 18, 2007 issue of Virtual Journal of Nanoscale Science & Technology.

Yee-Lang Liu, Zong-Yi Wu, Kuei-Jiun Lin, Jr-Jeng Huang, Fu-Rong Chen, Ji-Jung Kai,* Yong-Han Lin, Wen-Bin Jian,* and Juhn-Jong Lin, “Growth of single-crystalline RuO2 nanowires with one- and two-nanocontact electrical characterizations”, Appl. Phys. Lett. 90, 013105 (2007).

2006

Z. Y. Wu, F. R. Chen, J. J. Kai, W. B. Jian,* and J. J. Lin,* “Fabrication, characterization and a study of annealing effects on ferromagnetism in Zn1-xCoxO nanowires”, Nanotechnology 17, 5511 (2006).
This article has been downloaded 250 times in one month. Across all IOP journals 10% of articles were accessed over 250 times this quarter.

C.-H. Nien,* C. H. Tsai, K. Y. Shin, and W. B. Jian, “Methods of determining the contact between a probe and a surface under scanning electron microscopy”, Rev. Sci. Instrum. 77, 103709 (2006).

W. B. Jian,* Z. Y. Wu, R. T. Huang, F. R. Chen, J. J. Kai, C. Y. Wu, S. J. Chiang, M. D. Lan, and J. J. Lin,* “Direct observation of structure effect on ferromagnetism in Zn1-xCoxO nanowires”, Phys. Rev. B 73, 233308 (2006).
It has been selected for the July 4, 2006 issue of Virtual Journal of Nanoscale Science & Technology.

W. B. Jian,* Weigang Lu, Jiye Fang, M. D. Lan, and J. J. Lin, “Spontaneous magnetization and ferromagnetism in PbSe quantum dots”, J. Appl. Phys. 99, 08N708 (2006).

W. B. Jian,* Weigang Lu, Jiye Fang, S. J. Chiang, M. D. Lan, C. Y. Wu, Z. Y. Wu, F. R. Chen, and J. J. Kai, “Orbital susceptibilities of PbSe quantum dots”, J. Chem. Phys. 124, 064711 (2006).

before 2005

15. Weigang Lu, Puxian Gao, Wen Bin Jian, Zhong Lin Wang, and Jiye Fang,* “Perfect Orientation Ordered in-Situ One-Dimensional Self-Assembly of Mn-Doped PbSe Nanocrystals”, J. Am. Chem. Soc. 126, 14816 (2004).

14. W. B. Jian, Jiye Fang,* Tianhao Ji, and Jibao He, “Quantum size effect enhanced dynamic magnetic interactions among doped spins in Cd1-xMnxSe nanocrystals”, Appl. Phys. Lett. 83, 3377 (2003).

13. Tianhao Ji, Wen-Bin Jian, Jiye Fang,* Jinke Tang, Volodymyr Golub, and Lenoard Spinu, “Magnetic Properties of Nanocrystalline Pb1-xMnxSe”, IEEE T. Magn. 39, 2791 (2003).

12. Tianhao Ji, Wen-Bin Jian, and Jiye Fang,* “The first synthesis of Pb1-xMnxSe Nanocrystals”, J. Am. Chem. Soc. 125, 8448 (2003).

11. W. B. Jian, W. B. Su, C. S. Chang,* and T. T. Tsong, “Vertical Friedel oscillations in interface induced surface charge modulations of ultrathin quantum islands”, Phys. Rev. Lett. 90, 196603 (2003).

10. S. H. Chang, W. B. Su,* W. B. Jian, C. S. Chang, L. J. Chen, and Tien T. Tsong, “Electronic growth of Pb islands on Si(111) at low temperature”, Phys. Rev. B 65, 245401 (2002).

9. W. B. Su, S. H. Chang, W. B. Jian, C. S. Chang,* L. J. Chen, and Tien T. Tsong, “Correlation between quantized electronic states and oscillatory thickness relaxations of 2D Pb islands on Si(111)-(7 X 7) surfaces.”, Phys. Rev. Lett. 86, 5116 (2001).

8. W. B. Jian, C. S. Chang*, W. Y. Li, and Tien T. Tsong, “Geometrical dependence of conductance quantization in metal point contacts”, Phys. Rev. B 59, 3168 (1999).

7. C. Y. Wu, W. B. Jian, and J. J. Lin*, “Electron-phonon scattering times in crystalline disordered titanium alloys between 3 and 15 K.”, Phys. Rev. B 57, 11232 (1998).

6. J. J. Lin*, W. B. Jian, and C. Y. Wu, “Effective electron-electron interaction in superconducting Ti-(Sn,Ge) alloys”, Czech J. Phys. 46, 759 (1996).

5. W. B. Jian, C. Y. Wu, Y. L. Chuang, and J. J. Lin*, “Electron-electron interaction and normal-state transport in superconducting Ti-(Sn, Ge) alloys.”, Phys. Rev. B 54, 4289 (1996).

4. C. Y. Wu, W. B. Jian, J. J. Lin*, “Phonon-induced electron-electron interaction in disordered superconductors.”, Phys. Rev. B 52, 15479 (1995).

3. H. C. Yang*, J. H. Lu, S. D. Lin, L. C. Ku, H. M. Cho, W. B. Jian, M. Y. Chern, H. E. Horng, J. M. Wu, J. T. Lo, and C. C. Chiou, “Microwave effects on YBCO Josephson junctions with step-edge, bi-epitaxial, and sandwich geometries.”, J. Appl. Phys. 78, 1871 (1995).

2. L. C. Ku, H. M. Cho, J. H. Lu, S. Y. Wang, W. B. Jian, H. C. Yang*, and H. E. Horng, “Characterization of YBCO step-edge Josephson junctions on MgO substrate.”, Physica C 229, 320 (1994).

1. Sufen Chen, L. M. Wang, W. B. Jian, S. Y. Wang, H. C. Yang*, and H. E. Horng, “Surface modification of YBCO thin films with a scanning tunneling microscope.”, J. Appl. Phys. 76, 2535 (1994).